POLSKI ENGLISH


Procedura recenzowania

Opracowania (publikacje) naukowe przekazane do Redakcji czasopisma „Biuletynu Informacyjnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie” są recenzowane. Stosowany jest system recenzji peer review, który opiera się na anonimowości i niezależności recenzentów. Recenzent otrzymuje tekst do oceny po wstępnej kwalifikacji dokonanej przez redakcję. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu naukowego bez podania uzasadnienia, ze względu na jego niedopasowanie tematyczne, niską jakość merytoryczną lub błędy edytorskie, a także nieprawidłowe przedstawienie wyników.

Recenzenci nie pochodzą z jednostki afiliowanej przez autora/ów publikacji i nie znają tożsamości autora/ów (double-blind review process) lub podpisali deklarację o nie występowaniu pomiędzy nimi konfliktu interesów (relacje osobiste, podległość zawodowa lub współpraca naukowa w ostatnich dwóch latach). Autor otrzymuje recenzję w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Uwagi recenzenta są wyjaśniane z autorem za pośrednictwem zespołu redakcyjnego. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.


Zdjęcie

© Copyright by OB-RPPD w Czarnej Wodzie,
Czarna Woda 2020

redakcja@biuletyn.online